Metubel
Metubel >> Wettelijke vermeldingen
FR - NL - EN

Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding:


Gebruik en/of raadpleging van deze website houdt automatisch en onvoorwaardelijk de volledige aanvaarding in van deze gebruiksvoorwaarden.
IPRATEC behoudt zich het recht voor op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of om het even welke schadevergoeding. Daarom raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen.

 

Verantwoordelijkheid:


Ondanks de grote zorg die besteed werd aan het ontwerp en het actueel houden van deze website, kan IPRATEC de juistheid van de weergegeven informatie niet garanderen en wijst IPRATEC elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van de website en het gebruik ervan.
De informatie en de gegevens van deze website zijn indicatief en worden louter medegedeeld bij wijze van inlichting. IPRATEC wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van fouten, onnauwkeurigheden of weggelaten informatie.
Algemeen gezien kan IPRATEC niet aansprakelijk worden gesteld in geval van welk probleem dan ook van technische aard dat de toegang tot haar website zou treffen.

IPRATEC behoudt zich de wettelijke mogelijkheid voor om de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk buiten dienst te stellen, zonder voorafgaande kennisgeving noch om het even welke schadevergoeding.

IPRATEC kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van u of derden voor elke wijziging, onderbreking, opschorting of schrapping van de website.

Ingeval er koppelingen (hyperlinks) met andere websites aangemaakt zijn door IPRATEC, kan IPRATEC niet aansprakelijk worden geacht voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan IPRATEC niet aansprakelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot winstderving, verlies van cliënteel, van gegevens en/of van immateriële goederen die zich kunnen voordoen door het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website, en meer algemeen, voor elke gebeurtenis die verband houdt met de website en/of elke website van derden. Meer bepaald zal de aansprakelijkheid van IPRATEC niet in het gedrang komen in geval van totale of gedeeltelijke piraterij van de website en schade die deze piraterij zou kunnen aanbrengen aan u of aan derden.

 

Intellectueel eigendomsrecht:


Het gebruik van deze website verleent geen enkel intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker op de inhoud van deze website die het exclusieve eigendom blijft van IPRATEC.
Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen die voorkomen op de website zijn voorbehouden en worden beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of alle andere geldende bepalingen die toepasselijk kunnen zijn inzake intellectuele eigendomsrechten.
Om die reden is alleen het gebruik voor privédoeleinden toegestaan. Elk ander gebruik wordt beschouwd als namaak van en/of inbreuk op het merken- en/of auteursrecht en/of alle andere geldende bepalingen die toepasbaar zouden zijn inzake intellectuele eigendom.

Het is dus verboden elementen van de website gedeeltelijk of geheel, of de website zelf in het algemeen, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van IPRATEC te kopiëren, te verspreiden, te commercialiseren, te wijzigen of er rechten op te verlenen.
Elk ongeoorloofd gebruik van een deel of de hele website (piraterij, namaak enz.) kan aanleiding geven tot vervolging conform de geldende wetten.

 

Koppelingen en hyperlinks:


U mag een koppeling maken tussen uw eigen website en de openingspagina van de website van IPRATEC. Elke hyperlink tussen uw eigen website en een pagina van de website van IPRATEC moet uitdrukkelijk en voorafgaand ter goedkeuring aan IPRATEC worden voorgelegd.

 

Persoonlijke gegevens:


IPRATEC kan bepaalde gegevens over u op naam verzamelen. Deze persoonlijke gegevens zullen behandeld worden volgens de vigerende wetten.
Meer bepaald kan de informatie die verzameld wordt door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, met name de namen, voornamen, adressen en telefoonnummers die u ons meedeelt, ingevoerd worden in geautomatiseerde gegevensbestanden van IPRATEC.
Deze gegevens kunnen gebruikt en behandeld worden door IPRATEC voor het beheren van de betrekkingen met de surfers in het internet.

 

Toepasbaar recht en geschillen:


De website is onderworpen aan het Belgische recht en in geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Bergen bevoegd.

Adresgegevens
METUBEL
Zoning industriel
10, rue du Grand Peuplier
7110 STREPY-BRACQUEGNIES
tel: +32 64 23 74 74
E-mail: info@fjc-metubel.com
Ondernemingsnummer : 0435.230.783

Copyright © Metubel - Design & hosting by Publicia - Wettelijke vermeldingen - Sitemap